REGULAMIN Regulamin uczestnictwa w projekcie „Seniorze, Odkryj Małopolskę!”

REGULAMIN
uczestnictwa w projekcie „Seniorze, Odkryj Małopolskę!”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy:
• 1 Spaceru historyczno-przyrodniczego
• 2 Wyjazdów edukacyjno-integracyjnych: „Szczawnica: odkrywamy tajemnice Pienin” oraz „Gorlice jakich nie znacie!”
(zwanych dalej wydarzeniami) organizowanymi przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwane dalej Organizatorem) w ramach projektu: „Seniorze, Odkryj Małopolskę!” (zwany dalej Projektem).
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2. Projekt Seniorze, odkryj Małopolskę! ma na celu propagowanie aktywnych i wartościowych form spędzania czasu wolnego wśród seniorów 60 + z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, zwiększenie dostępności turystyki dla osób starszych poprzez zorganizowanie działań dostosowanych do potrzeb, zainteresowań i możliwości seniorów.
Projekt ma w szerszej perspektywie integrować, aktywizować i edukować, a także poszerzać wiedzę odbiorców na temat atrakcji Małopolski i jej bogatej historii.
Wydarzenia w ramach projektu są jednodniowe o charakterze tematycznym a ich program został zaplanowany przez profesjonalnego przewodnika doświadczonego w pracy z osobami starszymi.
3. Wszyscy Uczestnicy wydarzeń (zwani dalej Uczestnikami), zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Uczestnictwo w wydarzeniu należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
5. W trakcie trwania wydarzeń należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób prowadzących wyjazd lub spacer: przewodnika - pilota i opiekuna wyjazdu/spaceru z ramienia Organizatora oraz zgłaszać im wszelkie problemy w razie ich wystąpienia.

II. REKRUTACJA:
1. Przed zapisaniem się na wydarzenie należy zapoznać się z jego warunkami i programem przygotowanym przez Organizatora.
2. Zapisu na wydarzenie należy dokonać w sekretariacie Organizatora (ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz) w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
3. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach jest:
• spełnienie kryteriów projektowych: wiek 60+, miejsce zamieszkania: Nowy Sącz lub Powiat nowosądecki;
• prawidłowe uzupełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu.
4. Uczestnik, przy rekrutacji jest zobowiązany zgłosić specjalne potrzeby, jeżeli takie posiada.
5. Rekrutacja jest prowadzona w terminie określonym przez Organizatora wg kolejności zgłoszeń. Istnieje możliwość zgłaszania się telefonicznie, przy czym dokumentację należy uzupełnić w terminie określonym przez osobę rekrutującą. W przypadku dużej liczby chętnych będzie prowadzona lista rezerwowa.
6. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
7. Ze względu na wymogi projektowe tj. określoną liczbę niepowtarzalnych uczestników projektu, Organizator umożliwia danej osobie wpisanie się maksymalnie na dwa wydarzenia: jeden wybrany wyjazd edukacyjno-integracyjny i spacer historyczno-przyrodniczy.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA:
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora, aby można było zrekrutować na wydarzenie osobę z listy rezerwowej.
2. W przypadku niemożności wzięcia udziału w wydarzeniu z przyczyn losowych w dniu jego odbywania się Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH:
1. Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania i kultury.
2. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów zwiedzanych obiektów, przepisów sanitarnych oraz porządkowych określonych przez przewodnika/pilota, opiekuna wyjazdu czy opiekuna spaceru.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie na wydarzenie odpowiednie do programu wydarzenia, warunków oraz czasu jego trwania: odzież, obuwie, ewentualnie także: sprzęt (np. kijki do nordic walking) oraz prowiant (woda, napoje, przekąski) jeżeli Uczestnik ma taką potrzebę.
4. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgłaszając się na wybrane wydarzenie deklarują, że ich stan zdrowia/ kondycja pozwalają na udział w danym wydarzeniu oraz że zapoznali się z jego programem.
5. Zabrania się udziału w wydarzeniach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
6. Zabrania się spożywania alkoholu lub środków odurzających podczas wydarzeń.
7. W trakcie trwania wydarzeń należy bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom pilota/przewodnika, opiekuna wydarzenia z ramienia SUTW oraz kierowcy.
8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW podczas wszystkich wydarzeń oraz posiłek regeneracyjny podczas wyjazdów edukacyjno-integracyjnych.

V. WYMOGI W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
1. W przypadku wprowadzenia na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego:
• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w danym czasie: obostrzeń, nakazów, zakazów i przepisów dot. stanu zagrożenia koronawirusem.
• Uczestnicy mogą wziąć udział w wydarzeniach jeżeli są zdrowi, nie występują u nich infekcje czy objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora czyli Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzeń z przyczyn od niego niezależnych.
3. W przypadku odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania projektu „Seniorze, odkryj Małopolskę!” tj. 1 czerwca - 30 października 2023.

 logo kolor

Seniorze, odkryj Małopolskę!

Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego